Conceptualització

masia

Hàbitat dispers

Entenem com hàbitat dispers, hàbitats caracteritzats per la presència de petits assentaments aïllats que solen constar d’un edifici que serveix de vivenda, varis edificis amb funcions agroramaderes o altres i una superfície de terres més o menys extensa que es destina principalment al ús agropecuari, entre d’altres.

No obstant en aquest projecte plantegem altres tipus d’edificacions que mantenen l’estructura de masia, com  edificacions de servei públic, centres d’interpretació, castells, centres de natura, cellers, obradors, etc. També es respecta la diversitat funcional que pot tenir cadascun dels anteriors assentament i/o nuclis aïllat.

L’hàbitat dispers segons Ángel Hernández Sesé, no només és un mode de vida, sinó també la garantia d’una biodiversitat i uns usos tradicionals que ordenen el territori, el preserven d’afeccions, i que per tant ens permeten gaudir d’un medi ambient  sa, d’un paisatge modelat per l’home amb el pas dels segles, i que és un llegat vital.

Masia

En el medi rural podem trobar assentaments edificats (masies o cases rurals) constituïts per una sola casa o bé per un conjunt d’edificacions en el qual es distingeix una edificació principal i unes altres de caràcter secundari annexes, auxiliars o complementàries de la principal.

S’entén per masia la construcció constituïda per un habitatge familiar i els seus annexos, vinculada en origen a una explotació agropecuària i forestal.

S’entén per cases rurals, les construccions d’habitatges com masoveries, cases de pagès i altres construccions tradicionals, pròpies del sòl no urbanitzable, amb habitatge familiar no vinculat a l’activitat agrícola ni a la ramadera, com són els molins d’aigua i de secà, les estacions ferroviàries, les bòviles, les instal·lacions preindustrials, les antigues centrals hidroelèctriques, etc.

S’entén per edificació de caràcter annex o auxiliar, les cabanyes, els masets, les pallisses, els coberts, etc., complementàries a la principal d’habitatge.

Pel què fa al concepte de masia, prenent com a referència al catedràtic d’història contemporània de la Universitat de Barcelona, Llorenç Ferrer i Alós, descriu la masia catalana com “el mas era sobretot una explotació agrària dins de la qual hi havia la casa on hi residia el camperol amb l’obligació de millorar-la i cultivar-la lo millor possible. Es tractava d’aprofitar les oportunitats econòmiques d’una explotació, posant en marxa una explotació autosuficient, és a dir, que produís de tot i no dependre de ningú. Amb el temps els masos es van anar adaptant al clima, situació geogràfica, rendes disponibles i els edificis i instal·lacions es van anar adaptant. Abans el bosc produïa fusta per fer bigues per l’estructura de la casa, per escalfar-se, carbó per cuinar, fer mobles, etc.; en l’explotació hi havia pedra disponible, o argila per fer l’estructura del mas, les teules, etc.; i d’altres materials que servien per construir i mantenir el mas i i les seves instal·lacions.”

Sostenibilitat

El terme de sostenibilitat es defineix a nivell general com, l’habilitat d’aconseguir una prosperitat econòmica sostinguda en el temps, protegint alhora els sistemes naturals del planeta i proveir de qualitat de vida a les persones. Es planteja la sostenibilitat en l’hàbitat dispers tenint molt en compte els vectors ambiental, social i econòmic.

En l’actualitat els factors vinculats a la sostenibilitat prenen importància degut al plantejament de nous paràmetres pel què fa a la construcció, a la utilització de les energies i dels recursos que ens ofereix el medi per tal d’afavorir la pervivència de les masies, sense oblidar els aspectes socials.

Sembla clar, que els sistemes es basen en els elements naturals –foc, aigua, terra i aire- i els seus cicles referencials relacionats (energia, aigua, matèria i residus, confort, salut i habitabilitat) pel què fa als paràmetres de sostenibilitat es pretén arribar a uns objectius concrets en els principals conceptes:

Què podem entendre per sostenible?

  • Sostenible és allà que està pensat per durar en el temps
  • Sostenible és viure bé nosaltres i els altres
  • Sostenible és allà que té un cost raonable
  • Sostenible és allà que respecta els ecosistemes
  • Sostenible és preocupar-se pels efectes secundaris que pot tenir un edifici sobre la salut i sobre el medi ambient.